Historia "Gońca Karpackiego" - Karpatczycy

Idź do spisu treści

Menu główne:

 

„Goniec Karpacki”, tytuł czasopism wyd. przez żołnierzy Samodzielnej Brygady Strzelców Karpackich, następnie przez 3. Dywizję Strzelców Karpackich II Korpusu Pol.:
tytuł czasopism wyd. przez żołnierzy Samodzielnej Brygady Strzelców Karpackich, następnie przez 3. Dyw. Strzelców Karpackich II Korpusu WP na Wschodzie:
1) dziennik wyd. 1942–44 na frontach od Palestyny do Włoch;
2) tygodnik wyd. 1942–48 od Iraku do Wielkiej Brytanii;
3) czasopismo wyd. od 1948 w Londynie przez Związek Karpatczyków, kontynuacja numerowa „Goniec Karpacki 3. Dywizji”.
 
 
Tekst i zdjęcia zaczerpnięto ze strony:
LHG First To Fight
Pierwsza Polska Grupa Rekonstrukcji Historycznej w UK
www.first-to-fight.co.uk
 
Pierwszy numer "Gońca Karpackiego" ukazał się w Iraku 30 września 1942 roku, wydany przez Referat Kultury i Prasy 3 DSK pod kierownictwem mjr.dr Mieczysława Młotka.Zawierał on następujący wstęp; Z dniem dzisiejszym rozpoczyna swoj żywot "Goniec Karpacki".W ten sposób podejmujemy tradycję "Głosu Tobruku", "Głosu Tobruku w Pustyni" i "Naszego Głosu w Cyrenajce", które towarzyszyły żołnierzowi Samodzielnej Brygady Strzelców Karpackich w jego walkach w Tobruku i w piaskach Pustyni Libijskiej.
Cele i zadania pozostają niezmienione; szybkie informowanie żołnierza 3DSK pozbawionego skądinąd wiadomości o najważniejszych wydarzeniach na licznych frontach toczącej się wojny na szerokim świecie i sprawach polskich.
"GK" wychodził regularnie w okresie wojennym i następnie w Polskim Korpusie Przysposobienia i Rozmieszczenia w UK.Wydawanie powojennego "GK" wznowił Zarząd Główny Związku Karpatczyków 3DSK, który jest jego wydawcą do dnia dzisiejszego.Do marca 1958 r. "Goniec" wychodził nieregularnie i w różnych formatach.Na 10-lecie i 15-lecie Dywizji ukazały się dwa specjalne drukowane numery; pierwszy liczący 160 stron pod redakcją Józefa Żywiny, drugi 48-stronicowy pod redakcją Józefa Chomiuka.Ukazały się jeszcze dwa drukowane numery, jeden z datą grudzień 1956, drugi grudzień 1957-marzec 1958.Pozostałe numery, wydane na powielaczu formatu "Gońca" wojennego, miały charakter komunikatów informacyjnych Związku.Wszystkie wyżej wymienione wydania były nienumerowane i różniły się stronami tytułowymi.
Z racji rozproszenia członków Związku 3DSK,prezes W.Maciejczyk podwziął decyzję o wydawniu "GK" regularnie.Wyraził też zgodę na publikowanie treści bardziej urozmaiconej, mogącej zainteresować szerszy ogół Karpatczyków.
W tym celu Zarząd Główny w połowie grudnia 1958 r. wprowadził funkcję redaktora "GK", którą obiął Zygmunt Kotkowski i pełnił ją do wiosny 1965 r.Pod jego redakcją wyszło 12 numerów (264-280) w tym 5 podwójnych.
Następnymi redaktorami "GK" byli; Olgierd Dunin-Borkowski (lata 1966-1970).Pod jego redakcją wyszło 6 wydań (281 do 290) w tym 4 podwójne i 2 pojedyńcze.Stanisław Cieślewicz w latach 1970-1981 opracował 17 numerów (od 291-307).Zygmunt Łuczak, w latach 1982-1986 wydał 5 numerów w tym 1 podwójny(308-312).Mieczysław Kuczyński 1986-2011, (312-338)w tym 5 podwójnych.Od 2011 r. funkcję redakora "Gońca Karpackiego", po raz pierwszy sprawuje kobieta i jest nią Pani Kazimiera Janota Bzowska.
"Goniec" do dziś towarzyszy Karpatczykom i jest silną pozycją wśród wydawnict żołnierskich na obczyznie i w kraju.
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego