Karpatczycy - Karpatczycy

Idź do spisu treści

Menu główne:

 
Aby uzyskać kopie dokumentów z przebiegu służby Karpatczyka trzeba wypełnić i odesłać na adres dwa formularze (zał. 1 i zał. 2). Oprócz tego należy wysłać akt zgonu i ksero własnego dowodu osobistego. W przypadku gdy o dokumenty stara się wdowa, informacja jest to wtedy bezpłatna!!!.

W przypadku, gdy o dokumenty stara się dziecko lub wnuk żołnierza, to oprócz aktu zgonu trzeba załączyć akt małżeństwa, metrykę urodzenia, z której wynika pokrewieństwo, itd. i ksero dowodu osoby zamawiającej dokumenty. Odpłatność wynosi 30 funtów, które należy przesłać czekiem bankierskim. Wzór takiego czeku stanowi zał. 3.

Wszelkich informacji, także w języku polskim (!) udziela Pani

Barbara Kroll
APC Disclosures 5 (Polish)
RAF Northolt
TEL: 0044 208 833 8603
mail: Barbara.Kroll491@mod.uk

Jeżeli chcecie dokumenty(załączniki) w plikach edytowalnych proszę pisać na adres: baldyk@interia.pl

informacja i materiał dzięki uprzejmości Pani Bronisławy Oraczyńskiej
 
 
Stanisław Cybura
ur. 08.06.1899 r. w Łapczycy obecnie pow. Bochnia woj. małopolskie
zm. 18.03.1977 r. w Łapczycy

Służył w 3 Polowym Szpitalu Ewakuacyjnym w trakcie kampanii włoskiej, dowódcą był ppłk dr Leon Kehle. Posiadał odznakę SBSK z numerem legitymacji p.l 4048 z dnia 17.9.1943 r nr 128 ,Krzyż Monte Cassino i liczne odznaki 2 korpusu. Wg. legitymacji 3 Polowego Szpitala Ewakuacyjnego o numerze L.64 posiadał stopień wojskowy: st. szer., a w niej widnieje wpis o upoważnieniu do noszenia odznaczenia polskiego Brązowy Krzyż Zasługi z dwoma Mieczami, nadany w dniu 27.XI.1944 rozkazem personalnym D-twa Korpusu Nr. 107/44. Większość dokumentów osobistych zaginęła w niewyjaśnionych okolicznościach (były jeszcze w okolicach roku 1970), były to dokumenty potwierdzające odznaczenia brytyjskie a także inne polskie.
Po powrocie do kraju w 1947 został wpisany przez UB do teczki o numerze 84972/II jako repatriant (źródło kopia wpisu z IPN-u). Następnie jako repatriant został poddany analizie wywiadowczej o czym świadczy wpis w archiwum UB pod nr. 114125/II/56 (źródło IPN, kopia)

Zdjęcie I. Zdjęcie to przedstawia Stanisława Cyburę (pierwszy od lewej), podczas formowania służby w II Korpusie Polskim, prawdopodobnie miejscem zrobienia fotografii jest Palestyna bądź Afryka Północna.
Zdjęcie II. Przedstawia Stanisława Cyburę z czasów młodości lata międzywojenne

Tadeusz Mieczysław Czerkawski (ur. 6 maja 1919 roku w Stanisławowie, zm. 17 października 2012 w Warszawie) – pułkownik Wojska Polskiego, żołnierz 3 Dywizji Strzelców Karpackich, uczestnik bitwy pod Monte Cassino. Kawaler orderu Virtuti Militari.Tadeusz Mieczysław Czerkawski brał udział w kampanii wrześniowej, jako junak w Junackich Hufcach Pracy (17 Batalion) we wsi Gliniski koło Augustowa, budując bunkry dla Wojska Polskiego, następnie włączył się w struktury konspiracyjne Stronnictwa Narodowego. Podczas swojej konspiracyjnej działalności 19 lutego 1940 roku został aresztowany przez władze sowieckie, a następnie osadzony w więzieniach w Przemyślu, Dniepropietrowsku i Charkowie. Za swoją działalność został skazany na trzy lata łagru w miejscowości Puksy w regionie Morza Białego. 9 września 1941 roku po podpisaniu układu Sikorski-Majski, został objęty amnestią i po zwolnieniu z łagru wstąpił do Armii Polskiej w ZSRR dowodzonej przez gen. W. Andersa. Po ukończeniu Szkoły Podchorążych Rezerwy Artylerii w Iraku (Khanaqin-Qizil Ribat) dalszą służbę pełnił w macierzystym 3. Karpackim Pułku Artylerii Lekkiej, gdzie walczył podczas kampanii włoskiej. Był inicjatorem założenia Stowarzyszenia „Karpatczycy” w Kraju i Stowarzyszenia Klubu Przyjaciół, Szkół i Organizacji Monte Cassino. Aktywnie uczestniczył w kultywowaniu tradycji karpackich w Wojsku Polskim, utrzymując ścisły kontakt z jednostkami piechoty górskiej, a w szczególności z 22 Karpacką Brygady Piechoty Górskiej. Autor książek pt. „Byłem żołnierzem generała Andersa” , „W więzieniu i łagrze 1940-1941. Ja, socjalno opasnyj element”, „Sztafeta wolności”.

"Nie ma lepszych lub gorszych synów Ojczyzny wśród nas...”.

„Nie rozstajemy się całkowicie - nie jeden z Was spotka się ze mną,
gdyż nie rozstaję się z „choinką," z której jestem dumny i którą nadal będę nosił”.

J.K. SokolŻołnierz 3 Dywizji Strzelców Karpackich
1942-1945 - FEKIETA Piotr - - 1921/5 kpr. 1. bn. KW
Płk Józef Wojtecki –Ur. 26.7. 1924 w Wilnie Zmarł 26 marca 2014 r. Oficer 3 Dywizji Strzelców Karpackich. Odznaczony Krzyżem Walecznych. Drużynowy 11 drużyny harcerskiej im Jurka Biczana. Od 1939 r. do 25.7.1941 r. więziony w Charkowie. Po „amnestii„ w wojsku polskim uczestnik Kampanii Włoskiej od rzeki Senio po Bolonię. Po działaniach wojennych liceum 3 DSK i studia na PUC w dziale mechaniki. Wieloletni prezes Zarządu Głównego Związku Karpatczyków 3 DSK W 1992 roku pierwszy przekazał replikę karpackiego sztandaru i tradycje karpackie 22 Karpackiej Brygadzie Piechoty Górskiej. Członek Koła SPK 114 „Harcerz” Członek Zarządu SPK Wielka Brytania Prezes Funduszu Społecznego Żołnierza oraz Funduszu Wdów i Sierot 3 Dywizji Strzelców Karpackich. Odznaczony Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polsk i oraz wieloma wysokimi odznaczeniami polskimi oraz brytyjskimi. Odszedł wielce zasłużony sprawie polskiej i karpackiej! Cześć Jego Pamięci!

śp. kpt. Stefan Bogusław Mączka
Nasz wieloletni towarzysz broni i przyjaciel urodził się 31 grudnia 1922 roku w Osadzie Krechowieckiej. W dniu 10 lutego 1940 roku aresztowany przez Sowietów i deportowany wraz z rodzinami osadników wojskowych z Wołynia do łagrów Kotłasu w obwodzie archangielskim. W lutym 1942 roku wstąpił ochotniczo do Polskich Sił Zbrojnych w miejscowości Guzar w Uzbekistanie. W latach 1942-1943 służył w Iranie, Iraku, Palestynie i Egipcie. Od lutego 1944 roku uczestniczył w kampanii włoskiej. Walczył pod Monte Cassino w składzie 3 Pułku Artylerii Przeciwlotniczej 3 Dywizji Strzelców Karpackich 2 Korpusu Polskiego. Od czerwca 1944 roku żołnierz 2 Pułku Artylerii Przeciwlotniczej 3 DSK, uczestnik walk pod Loreto, Ankoną i Rimini. W lutym 1945 roku ukończył Szkołę Podchorążych Artylerii w Materze, następnie walczył w składzie 3 DSK pod Faenzą, Imolą i Bolonią. Zdemobilizowany w grudniu 1948 roku. Po wojnie pozostał na emigracji w Wielkiej Brytanii. Niezwykle energiczny Prezes Stowarzyszenia 3 DSK w Londynie i Honorowy Prezes naszego Stowarzyszenia. Wspaniały człowiek, oficer, patriota, przyjaciel!  Cześć Jego pamięci!

Z głębokim żalem zawiadamiam,
że dnia 30 stycznia 2015 roku zmarł w Londynie
ŚP płk Stanisław Cieślewicz
urodzony 25 stycznia 1915 roku w Ciświcy. W latach 1937-1939 służył w 70. Pułku Piechoty oraz Brygadzie Korpusu Ochrony Pogranicza „Podole”. Podczas inwazji niemiecko-sowieckiej 1939 roku walczył w składzie Batalionu Korpusu Ochrony Pogranicza „Borszczów”. Następnie internowany w Caracal oraz Târgu Jiu w Rumunii. W marcu 1940 roku zbiegł i przedostał się na teren Syrii.
Od kwietniu 1940 roku żołnierz Brygady Strzelców Karpackich. W latach 1941-1942 walczył w kampanii libijskiej w składzie 2. Batalionu Strzelców Karpackich. Od grudnia 1942 do marca 1943 roku instruktor w szkole podchorążych piechoty na terenie Iraku przy 3. Dywizji Strzelców Karpackich. Od grudnia 1943 do maja 1945 roku uczestnik kampanii włoskiej w składzie 5. batalionu 3. DSK 2. Korpusu Polskiego. Dowódca kompanii, ranny pod Monte Cassino podczas walk o Wzgórze 593.
Po wojnie pozostał na emigracji niepodległościowej w Wielkiej Brytanii. Wieloletni członek Zarządu Głównego Związku Karpatczyków 3. DSK.Redaktor „Gońca Karpackiego” oraz pisma Tobrukczyków „Ku Wolnej Polsce”. Powiernik Funduszu Wdów, Sierot i Inwalidów 3. DSK. Uhonorowany Krzyżem Srebrnym Orderu Wojennego Virtuti Militari, Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski,
Krzyżem Walecznych dwukrotnie, Medalem Wojska czterokrotnie, Krzyżem Kampanii Wrześniowej, Krzyżem Monte Cassino oraz innymi odznaczeniamipolskimi, brytyjskimi i francuskimi.
Cześć Jego pamięci!
Jan Stanisław Ciechanowski
Szef Urzędu do Spraw Kombatantów
i Osób Represjonowanych

 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego