Statut Stowarzyszenia - Karpatczycy

Idź do spisu treści

Menu główne:

 
STATUT
STOWARZYSZENIA ŻOŁNIERZY I PRZYJACIÓŁ WOJSK GÓRSKICH
„KARPATCZYCY”

Tekst jednolity
Uchwalony dnia 25 lutego 2013 roku podczas Walnego Zebrania Założycielskiego Stowarzyszenia Żołnierzy i Przyjaciół Wojsk Górskich „Karpatczycy”, ze zmianami uchwalonymi w dniu 5.12.2016 r podczas Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia

Rozdział I
Postanowienia ogólne

1. Stowarzyszenie nosi nazwę Stowarzyszenie Żołnierzy i Przyjaciół Wojsk Górskich „KARPATCZYCY” w dalszych postanowieniach statutu zwanym „KARPATCZYCY”.
2. „Karpatczycy” są dobrowolną, demokratyczną, samorządną i pozarządową organizacją użyteczności społecznej i pożytku publicznego.
3. „Karpatczycy” są zrzeszeniem osób fizycznych, zawiązanym dla podtrzymywania i promowania idei karpackich, propagowania historii i tradycji:
• 11 Karpackiej Dywizji Piechoty (1919-1939),
• Samodzielnej Brygady Strzelców Karpackich (1940-1942),
• 3 Dywizji Strzelców Karpackich (1942-1947),
• 22 Karpackiej Brygady Piechoty Górskiej (1992-2001),
• 22 Karpackiej Brygady Piechoty Górskiej Obrony Terytorialnej (2001-2006),
• 22 Karpackiego batalionu piechoty górskiej Obrony Terytorialnej (2006-2008),
• 22 Karpackiego batalionu piechoty górskiej (22 kbpg) (od 2008),
oraz wspierania obecnych i byłych Karpatczyków, a także ich rodzin.
4. Siedzibą „Karpatczyków” jest miasto Nowa Ruda.
5. Terenem działania „Karpatczyków” jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej.
6. Dla realizacji celów statutowych „Karpatczycy” mogą działać poza Obszarem Rzeczypospolitej Polskiej.
7. Stowarzyszenie „Karpatczycy” jest zawiązane na czas nieoznaczony. Posiada osobowość prawną. Działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o Stowarzyszeniach (Dz.U. z 2001, Nr 79,poz.855 z późn.zm.) i Ustawy z dnia 24.04.2003 o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2010.234.1536.) oraz niniejszego statutu. 8. „Karpatczycy” mają prawo używania pieczęci i odznak zgodnie obowiązującymi przepisami.
9. „Karpatczycy” mogą należeć do innych krajowych i międzynarodowych organizacji o podobnych celach.
10. Działalność „Karpatczyków” oparta jest przede wszystkim o pracę społeczną jego członków.

Rozdział II
Cele i środki działania
1. Celami „Karpatczyków” są:
a. działanie na rzecz utrwalania historii, tradycji i czynów bojowych jednostek karpackich;
b. działanie na rzecz krzewienia kultury turystyki i krajoznawstwa, ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego ze szczególnym uwzględnieniem terenów górskich;
c. wszechstronne kultywowanie, propagowanie i wzbogacanie dorobku kulturowego karpatczyków;
d. wspieranie organizacji oraz instytucji kultywujących tradycje karpackie;
e. wspieranie obecnych i byłych Karpatczyków poszkodowanych w misjach poza granicami państwa i ich rodzin;
f. wspierania rodzin Karpatczyków poległych w misjach poza granicami państwa;
g. wspierania Karpatczyków i ich rodzin w nadzwyczajnych sytuacjach losowych;
h. wspieranie 22 kbpg w działaniach podnoszenia jakości szkolenia żołnierzy;
i. działanie na rzecz patriotycznego wychowania dzieci i młodzieży, otaczanie opieką Seniorów Karpatczyków oraz miejsc pochówku zmarłych Karpatczyków, a także miejsc upamiętniających bojowe ich czyny.
2. „Karpatczycy” swoje cele realizują poprzez:
a. organizowanie spotkań, prelekcji, wystaw, koncertów oraz innych imprez;
b. organizowanie imprez o charakterze turystycznym i krajoznawczym;
c. prowadzenie działalności wydawniczej;
d. współpracę z wszelkimi osobami oraz instytucjami o podobnych celach działania, także na niwie międzynarodowej;
e. wzbogacanie zasobów archiwalnych i muzealnych gromadzonych w Sali Tradycji 22 kbpg;
f. występowanie z wnioskami i opiniami do właściwych władz i urzędów oraz sądów w sprawach dotyczących działalności „Karpatczyków” i jego członków;
g. nadawanie honorowych tytułów, odznaczeń i wyróżnień osobom fizycznym oraz instytucjom zasłużonym na rzecz idei karpackich.
3. „Karpatczycy” nie prowadzą działalności gospodarczej.

Rozdział III
Członkowie - prawa i obowiązki
1. Członkami „Karpatczyków” mogą być osoby fizyczne i prawne. Osoba prawna może być jedynie członkiem wspierającym „Karpatczyków”.
2. Stowarzyszenie „Karpatczycy” posiada członków:
a. zwyczajnych;
b. nadzwyczajnych;
c. wspierających;
d. honorowych.
3. Członkiem zwyczajnym „Karpatczyków” może być każda osoba fizyczna, która posiada obywatelstwo polskie i złoży deklarację członkowską.
4. Członkiem nadzwyczajnym „Karpatczyków” może być obywatel innego państwa, który:
a. działa w dziedzinie związanej ze statutową działalnością „Karpatczyków”;
b. złoży deklarację członkowską.
5. Członkiem zwyczajnym i nadzwyczajnym staje się po złożeniu pisemnej deklaracji na podstawie decyzji Zarządu „Karpatczyków”.
6. Członkiem wspierającym „Karpatczyków” może zostać osoba fizyczna i prawna deklarująca pomoc finansową, rzeczową lub merytoryczną w realizacji celów „Karpatczyków”.
7. Członkiem wspierającym zostaje się na podstawie złożenia pisemnej deklaracji Zarządowi.
8. Członkiem honorowym „Karpatczyków” może być osoba fizyczna, która wniosła wybitny wkład w działalności statutowej i rozwój „Karpatczyków”.
9. Członkostwo honorowe ustanawiane jest przez Zarząd Stowarzyszenia.
10. Członkowie zwyczajni mają prawo:
a. biernego i czynnego uczestniczenia w wyborach do władz „Karpatczyków”;
b. reprezentowania „Karpatczyków” w organizacjach i instytucjach oraz imprezach poza stowarzyszeniowych;
c. korzystania z dorobku, majątku i wszelkich form działalności „Karpatczyków”;
d. udziału w zebraniach, wykładach oraz imprezach organizowanych przez „Karpatczyków”;
e. zgłaszania wniosków w zakresie działalności „Karpatczyków”;
f. do noszenia odznaki stowarzyszenia.
11. Członkowie nadzwyczajni mają prawo:
a. biernego uczestniczenia w wyborach do władz „Karpatczyków”;
b. korzystania z dorobku, majątku i wszelkich form działalności „Karpatczyków”;
c. udziału w zebraniach, wykładach oraz imprezach organizowanych przez „Karpatczyków”;
d. zgłaszania wniosków w zakresie działalności „Karpatczyków”;
e. do noszenia odznaki „Karpatczyków”.
12. Członkowie zwyczajni i nadzwyczajni mają obowiązek:
a. brania udziału w działalności „Karpatczyków” i realizacji jego celów;
b. przestrzegania statutu i uchwał władz „Karpatczyków”;
c. regularnego opłacania składek.
13. Członkowie wspierający i honorowi nie posiadają biernego oraz czynnego prawa wyborczego, mogą jednak brać udział z głosem doradczym w statutowych władzach „Karpatczyków”, poza tym posiadają takie prawa jak członkowie nadzwyczajni.
14. Członek wspierający ma obowiązek wywiązywania się z zadeklarowanych świadczeń, przestrzegania statutu oraz uchwał władz „Karpatczyków”.
15. Członkowie honorowi nie są zobowiązani do płacenia składek członkowskich.
16. Utrata członkostwa następuje na skutek:
a. pisemnej rezygnacji złożonej na ręce Zarządu;
b. wykluczenia przez Zarząd z powodu:
c łamania statutu i nieprzestrzegania uchwał władz „Karpatczyków”;
d notorycznego nieangażowania się w pracy „Karpatczyków”;
e niepłacenia składek przez okres jednego roku;
f utraty praw obywatelskich na mocy prawomocnego wyroku sądu;
g śmierci członka oraz utraty osobowości prawnej przez osoby prawne.
17. Od uchwały Zarządu w sprawie pozbawienia członkostwa, zainteresowanemu przysługuje odwołanie do Walnego Zebrania Członków. Uchwała Walnego Zebrania Członków jest ostateczna.
18. O ponowne przyjęcie w poczet członków „Karpatczyków” osoba może się starać nie wcześniej, jak po upływie 2 lat od jej wykluczenia.

Rozdział IV
Władze „Karpatczyków”
1. Władzami „Karpatczyków” są:
a. Walne Zebranie Członków;
b. Zarząd;
c. Komisja Rewizyjna
2. Kadencja wszystkich władz wybieralnych „Karpatczyków” trwa 4 lata, a ich wybór odbywa się w głosowaniu tajnym bezwzględną większością głosów.
3. Uchwały wszystkich władz „Karpatczyków” zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania, w głosowaniu jawnym, chyba, że inne postanowienia statutu stanowią inaczej.
4. W przypadku równej ilości głosów „za” i „przeciw”, decyduje stanowisko Przewodniczącego Walne Zebranie Członków.
5. Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą „Karpatczyków”. W Walnym Zebraniu Członków biorą udział:
a. z głosem stanowiącym - członkowie zwyczajni i nadzwyczajni;
b. z głosem doradczym - członkowie wspierający, honorowi oraz zaproszeni goście.
6. Walne Zebranie Członków może być zwyczajne i nadzwyczajne.
7. Zwyczajne Walne Zebranie Członków jest zwoływane raz w roku przez Zarząd „Karpatczyków”. Termin i miejsce obrad Zarząd podaje do wiadomości wszystkich członków na co najmniej 14 dni przed terminem zebrania.
8. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków może się odbyć w każdym czasie. Jest zwoływane przez Zarząd z jego inicjatywy, na wniosek Komisji Rewizyjnej lub pisemny wniosek co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków zwyczajnych „Karpatczyków”. Termin i miejsce obrad Zarząd podaje do wiadomości wszystkich członków na co najmniej 28 dni przed terminem zebrania.
9. Do kompetencji Walnego Zebrania Członków należy:
a. określenie głównych kierunków działania i rozwoju „Karpatczyków”;
b. uchwalania zmian statutu;
c. wybór Prezesa „Karpatczyków”, Honorowych Prezesów, Zarządu, Komisji Rewizyjnej;
d. udzielanie Zarządowi absolutorium na wniosek Komisji Rewizyjnej;
e. rozpatrywanie sprawozdań z działalności Zarządu i Komisji Rewizyjnej;
f. uchwalanie regulaminu Zarządu;
g. uchwalanie budżetu;
h. uchwalanie wysokości składek członkowskich oraz wszystkich innych świadczeń na rzecz „Karpatczyków”;
i. wybór i odwoływanie wszystkich władz „Karpatczyków”;
j. rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań władz „Karpatczyków”;
k. rozpatrywanie wniosków i postulatów zgłoszonych przez członków Stowarzyszenia „Karpatczycy” lub jego władze;
l. rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu i orzeczeń Komisji Rewizyjnej;
m. podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia „Karpatczycy”
i przeznaczeniu jego majątku;
n. podejmowanie uchwał w każdej sprawie wniesionej pod obrady.
10. Zarząd jest powołany do kierowania całą działalnością „Karpatczyków” zgodnie z uchwałami Walnego Zebrania Członków.
11. Zarząd składa się z Prezesa, dwóch Wiceprezesów, skarbnika, sekretarza i do 5 członków. W pracach Zarządu mogą brać udział również Prezesi Honorowi, jeżeli tacy zostali powołani.
12. Prezes kieruje pracą Zarządu i reprezentuje „Karpatczyków” na zewnątrz.
13. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał.
14. Do kompetencji Zarządu należy:
a. kierowanie działalnością „Karpatczyków” zgodnie z postanowieniami statutu oraz uchwałami Walnego Zebrania Członków;
b. sporządzanie planów pracy i budżetu;
c. sprawowanie zarządu nad majątkiem „Karpatczyków”;
d. podejmowanie uchwał o nabywaniu, zbywaniu lub obciążaniu majątku „Karpatczyków”;
e. zwoływanie Walnego Zebrania Członków;
f. przyjmowanie i skreślanie członków.
15. W razie gdy skład władz „Karpatczyków” ulegnie zmniejszeniu w czasie trwania kadencji uzupełnienie ich składu może nastąpić w drodze kooptacji, której dokonują pozostali członkowie organu, który uległ zmniejszeniu. W tym trybie można powołać nie więcej niż połowę składu organu.

Rozdział V
Komisja Rewizyjna

1. Komisja Rewizyjna powołana jest do sprawowania kontroli nad działalnością „Karpatczyków”. Kontroluje jego działalność nie rzadziej niż raz w roku.
2. Komisja Rewizyjna składa się z przewodniczącego, zastępcy i sekretarza.
3. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:
a. kontrolowanie działalności „Karpatczyków”;
b. składanie wniosków z kontroli na Walnym Zebraniu Członków;
c. prawo żądania zwołania Walnego Zebrania Członków oraz zebrania Zarządu;
d. składanie wniosków o absolutorium dla władz „Karpatczyków”;
e. składanie sprawozdań ze swojej działalności na Walnym Zebraniu Członków.
4. W razie gdy skład Komisji Rewizyjnej „Karpatczyków” ulegnie zmniejszeniu w czasie trwania kadencji uzupełnienie ich składu może nastąpić w drodze kooptacji, której dokonują pozostali członkowie organu, który uległ zmniejszeniu. W tym trybie można powołać nie więcej niż połowę składu organu.

Rozdział VI
Majątek i Fundusze
1. Majątek „Karpatczyków” powstaje:
a. ze składek członkowskich;
b. darowizn, spadków i zapisów;
c. dochodów z własnej działalności statutowej;
d. dochodów z nieruchomości i ruchomości będących własnością lub w użytkowaniu „Karpatczyków”;
e. dotacji i ofiarności publicznej.
2. Wszelkie środki pieniężne, mogą być przechowywane wyłącznie na koncie „Karpatczyków”.
3. Stowarzyszenie „Karpatczycy” prowadzi gospodarkę finansową zgodnie
z obowiązującymi przepisami.
4. Decyzje w sprawie nabywania, zbywania i obciążania majątku „Karpatczyków” podejmuje Zarząd.
5. Do zawierania umów, udzielania pełnomocnictwa i składania innych oświadczeń woli w szczególności w sprawach majątkowych wymagane są podpisy Prezesa lub Wiceprezesa i jednego z członków Zarządu działających łącznie.
6. Zabrania się udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem stowarzyszenia w stosunku do :
a) jej członków, członków organów lub pracowników,
b) osób, z którymi członkowie, członkowie organów oraz pracownicy stowarzyszenia pozostają w związku małżeńskim lub we wspólnym pożyciu,
c) osób będących w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej,
d) osób będących w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia,
e) osób będących związanymi z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi",
7. Zabrania się przekazywania majątku stowarzyszenia na rzecz ich członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach.
8. Zabrania się wykorzystywania majątku stowarzyszenia na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich chyba, że to wykorzystanie bezpośrednio wynika z celu statutowego.
9. Zabrania się zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie stowarzyszenia, członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.

Rozdział VII
Postanowienia końcowe
1. Uchwałę w sprawie zmiany statutu oraz uchwałę o rozwiązaniu „Karpatczyków” podejmuje Walne Zebranie Członków kwalifikowaną większością głosów - (dwóch trzecich), przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.
2. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu „Karpatczyków”, Walne Zebranie Członków określa sposób jego likwidacji oraz przeznaczenie majątku.
3. W sprawach nie uregulowanych w niniejszym statucie zastosowanie mają przepisy Prawo o Stowarzyszeniach.

 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego